Multilaterale vertegenwoordiging in Parijs

OESO

Vlaanderen onderhoudt reeds sinds vele jaren een unieke band met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Gezien de beleidsautonomie van Vlaanderen op vele actieterreinen van de OESO, is het logisch dat de OESO voor onze regio één van de prioritaire internationale organisaties is.

De OESO is in de eerste plaats een denktank die zich richt op beleidsadvies voor de lidstaten, op basis van analytisch en vergelijkend onderzoek van het beleid van de lidstaten. De bekendste studies zijn ondermeer de Economic Outlook, de Economic Survey en de PISA (Programme for International Student Assessment).

De OESO werkt in meer dan 200 werkgroepen en op verschillende domeinen samen met afgevaardigden van overheden. Vlaanderen is heel sterk vertegenwoordigd in de werkgroepen over onderwijs, landbouw, milieu en duurzame ontwikkeling, werkgelegenheid, technologie en innovatie en overheidsmanagement.

Daarnaast ondersteunt Vlaanderen veel van die werkgroepen en programma’s financieel en is Vlaanderen een heel belangrijke donor voor het Investment Compact Program voor Zuidoost-Europa.

UNESCO

De Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) houdt zich bezig met Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Communicatie. Gezien de autonomie die Vlaanderen geniet op deze gebieden, is het logisch dat UNESCO voor onze regio één van de prioritaire internationale organisaties is. In 1998 sloot Vlaanderen dan ook een samenwerkingsakkoord af met deze VN-organisatie.

Die samenwerkingsovereenkomst beoogt een hecht partnerschap tussen de twee partijen. Zo kan de UNESCO rekenen op Vlaamse expertise, financiële middelen, netwerken en ideeën, en kan de Vlaamse overheid van haar kant een beroep doen op het advies en de kennis van de UNESCO.

Raad van Europa

De Raad van Europa is geen EU-instelling, maar een intergouvernementele organisatie die voornamelijk tot mandaat heeft in Europa de mensenrechten te beschermen, de culturele verscheidenheid te bevorderen en rassendiscriminatie en onverdraagzaamheid te bestrijden. Binnen deze organisatie werd het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) opgesteld.

Links: